onze kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Opdíefiets, Kamer van Koophandel 71612394. Op alle clinics, reizen en producten van Opdíefiets zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Deelnemer: de persoon of zakelijke klant die een overeenkomst aangaat met Opdíefiets voor het deelnemen aan een clinic en/of reis;
  • Clinic: een door Opdíefiets georganiseerd evenement in binnen- of buitenland, dit kan zijn een clinic, training, tocht of ander evenement;
  • Product: een door Opdíefiets aangeboden, georganiseerde of uitgevoerde dienst of een door Opdíefiets gemaakt of geleverd item;
  • Reis: een door Opdíefiets georganiseerd meerdaags evenement in binnen- of buitenland of een eendaags evenement in het buitenland;
  • Overeenkomst: een tussen de deelnemer en Opdíefiets gesloten akkoord over deelname aan het door Opdíefiets te leveren en door de deelnemer af te nemen product;
  • Reisovereenkomst: een overeenkomst tussen deelnemer en Opdíefiets voor het deelnemen aan een door Opdíefiets georganiseerde reis;
  • Zakelijke klant: een bedrijf, instelling of organisatie die een overeenkomst aangaat met Opdíefiets voor de organisatie van een één- of meerdaags evenement in binnen- of buitenland,
  • Schriftelijk: per aangetekende post of per email gericht aan Opdíefiets;


Artikel 2 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de deelnemer en Opdíefiets komt tot stand door boeking van een product.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert de deelnemer de Algemene Voorwaarden van Opdíefiets.
 3. Een boeking kan plaatsvinden via internet door het invullen van een aanmeldings- of boekingsformulier, per telefoon, e-mail, per post en mondeling.
 4. De (reis)overeenkomst komt tot stand door het aanbod van Opdíefiets en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van de digitale inschrijving of het volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier. De deelnemer die minderjarig is (onder de 16 jaar is) heeft eerst toestemming gekregen van ouder of voogd. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, noodnummer, gezondheidsklachten en e-mail op de deelnemerslijst.
 5. Het aanbod van Opdíefiets is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
 6. De deelnemer zal aan Opdíefiets voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere deelnemers verstrekken.
 7. Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst (zoals bijv. leeftijd of niveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaan.
 8. De inhoud van het aanbod van Opdíefiets wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van Opdíefiets. De informatie op de website van de Opdíefiets is zo objectief mogelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten opzichte van de te ondernemen reis zijn mogelijk. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website of andere publicaties en prijzen binden Opdíefiets niet. Opdíefiets kan niet worden gehouden aan de inhoud van foto’s en ander voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.


Artikel 3 Betaling

Artikel 3a Betaling van een overeenkomst van een clinic

 1. Bij het boeken van een clinic dient 50% van het genoemde bedrag in de overeenkomst per direct, uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst, maar nooit later dan de overeengekomen datum van de uitvoering van de clinic, te worden ontvangen door Opdíefiets per overschrijving naar de bankrekening van Opdíefiets.
 2. Wanneer bij aanvang van de clinic het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Opdíefiets zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de clinic. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.
 3. Niet tijdige betaling van de 50% kan leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Opdíefiets. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn.
 4. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag.

Artikel 3b Betaling van een overeenkomst van een reis

 1. Bij de totstandkoming van een reisovereenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 20% van de totale overeengekomen reissom, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur zijn ontvangen door Opdíefiets.
 3. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de inschrijvingsvoorwaarden. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
 4. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Opdíefiets. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
 5. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50.

Artikel 3d Betaling bij producten niet zijnde een clinic of reis

 1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst voor een product niet zijnde een clinic of een reis wordt op de overeenkomst vermeld op welke wijze betaald dient te worden en uiterlijk op welke datum de betaling dient te zijn ontvangen door Opdíefiets.
 2. Wanneer op de aangegeven datum het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Opdíefiets zich het recht voor de levering van het overeengekomen product of dienst te weigeren. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.
 3. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag, met een minimum van € 50.


Artikel 4 Reissom

 1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Opdíefiets zijn omschreven.
 2. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Opdíefiets bekend waren op het moment van het samenstellen van het programma c.q. de publicatie op de website of het in druk geven van de brochure. Opdíefiets behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging zal maximaal 15% van de reissom bedragen.


Artikel 5 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

 1. De deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort en visa. Gelet op het grote belang hiervan, dient de deelnemer de door Opdíefiets verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.
 2. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
 3. Opdíefiets is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
 4. Indien de deelnemer deel neemt aan een reis, clinic of ander evenement waarbij de deelnemer het vervoer naar de locatie zelf dient te regelen, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig boeken of regelen van vervoer geheel bij de deelnemer zelf. Opdíefiets kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of niet kunnen deelnemen aan de reis, clinic of ander evenement. De deelnemer heeft in dit geval ook geen recht op restitutie van het bedrag genoemd in de overeenkomst.


Artikel 6 Annulering

Artikel 6a Annulering van een clinic

 1. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per email te zijn gemeld. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend.
  • Bij annulering 31 dagen of meer voor aanvang ontvangt de deelnemer 100% van zijn (aan)betaling retour.
  • Bij annulering 30 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de clinic is 50% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd.
  • Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de clinic is er geen recht op terugbetaling tenzij het minimaal aantal deelnemers niet bereikt is.

Artikel 6b Annulering van een reis

 1. Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per email te zijn gemeld. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
  • Bij annulering 61 dagen of meer voor aanvang ontvangt de deelnemer zijn (aan)betaling retour.
  • Bij annulering 60 dagen of minder voor aanvang van de clinic is 50% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd.
  • Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de clinic is er geen recht op terugbetaling tenzij het minimaal aantal deelnemers niet bereikt is.
 2. Een deelnemer die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:
  • Dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
  • Dat de andere persoon voldoet aan de eisen die aan de deelnemer worden gesteld inzake conditie, techniek, gezondheid en overige, dit ter beoordeling van Opdíefiets;
  • Dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het de door Opdíefiets verstrekte informatie en de inschrijf- en reisvoorwaarden;


Artikel 7 Wijzigingen door Opdíefiets

Artikel 7a Wijzigingen door Opdíefiets bij een clinic

 1. Opdíefiets spant zich tot het uiterste in om de clinic te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics die Opdíefiets aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de clinic aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhouden dat op een andere locatie wordt gestart, een andere dag of tijd de clinic zal plaatsvinden of dat de clinic komt te vervallen. Opdíefiets spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Opdíefiets en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de overeenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.
 2. Alle in artikel 7a genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.
 3. Indien de in artikel 7a genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Opdíefiets ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de clinic. In geval het voor Opdíefiets onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan Opdíefiets hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7b Wijzigingen door Opdíefiets bij een reis

 1. Opdíefiets spant zich tot het uiterste in om de reis te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die Opdíefiets aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden, lawinegevaar, slechte conditie of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type, wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, dat van bepaalde etappes de route wordt gewijzigd of dat de etappe komt te vervallen, etc.. Opdíefiets spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Opdíefiets dient zich in dat geval tot het uiterste in te spannen aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Opdíefiets en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
 2. De in artikel 7b.1 genoemde weersomstandigheden betreffen in het bijzonder de mountainbikereizen, zoals het Ardennenweekend in verband met condities van de paden en de omstandigheden op de route. Indien de omstandigheden hiertoe dwingen, zoals hevige regenval, dan kunnen (gedeelten van) het programma worden geannuleerd. Het niet doorgaan van (gedeelten van) het programma tengevolge van de hiervoor genoemde omstandigheden valt niet onder een tekortkoming in de nakoming door Opdíefiets. In een dergelijk geval zal de leiding een passend alternatief proberen samen te stellen. Voor de mountainbikereizen waarbij van overnachtingplaats naar overnachtingplaats wordt gefietst kan dit betekenen dat de etappe wordt gereden met alternatief vervoer, zoals een auto. De leiding zal altijd trachten het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De eventuele extra kosten die hierdoor kunnen ontstaan, zoals vervoer en alternatieve accommodatie komen voor rekening van de deelnemers, tenzij zij dat nadrukkelijk afwijzen, in welk geval de leiding beperkingen heeft in het aanbieden van een aantrekkelijk alternatief. Opdíefiets is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten ten gevolge van wijzigingen door omstandigheden als hier genoemd. De deelnemer is zich ervan bewust dat door deze plaatselijke omstandigheden de reis anders zou kunnen verlopen dan de deelnemer op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten, maar hij of zij erkent dat Opdíefiets geen enkele invloed op deze weers- of terreinomstandigheden heeft.
 3. Opdíefiets heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de deelnemer recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Opdíefiets binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
 4. Alle in artikel 7b genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.
  Indien de in artikel 7 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Opdíefiets ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor Opdíefiets onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Opdíefiets er voor zorgdragen dat de deelnemer terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.


Artikel 8 Opzegging door Opdíefiets

 1. Opdíefiets kan de (reis)overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Opdíefiets aan de (reis)overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve clinic of reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van het bedrag van de overeenkomst of de reissom of een evenredig deel daarvan als de clinic of reis reeds ten dele is genoten.
  Opdíefiets heeft het recht de (reis)overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:
  • In geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan. In dat geval ontvangt de deelnemer de aan Opdíefiets betaalde bedragen retour of, in geval van een clinic, wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een andere clinic op een andere datum en/ of tijdstip. De voor de clinic of reis reeds gemaakte kosten zoals inentingen, visa, vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal en huur accommodatie etc. worden niet vergoed;
  • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de bijzondere (reis)bestemmingen waarop de (reis)overeenkomst betrekking heeft, en op de aard van de te volgen clinic of te maken reis.


Artikel 9 Aansprakelijkheid van Opdíefiets

 1. Opdíefiets is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de (reis)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Opdíefiets, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de (reis)overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics of reizen van Opdíefiets met zich meebrengen.
 2. Opdíefiets is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:
  • Tekortkomingen in de uitvoering van de (reis)overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer;
  • Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
  • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Opdíefiets en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Opdíefiets kunnen worden toegerekend;
  • Omstandigheden waarop Opdíefiets geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan Opdíefiets kunnen worden toegerekend, dan wel van omstandigheden die, gezien het verblijf in de natuur, de bergen en onherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande omstandigheden, naar de aldaar gehanteerde normen redelijk te noemen zijn. Hieronder worden in het bijzonder hygiënische omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke gerekend;
  • Diefstal of verlies van bagage en eigendommen, waaronder ook inbegrepen zijn fietsen, materiaal en uitrusting;
  • Ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend door via Opdíefiets ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door Opdíefiets in het programma worden gebruikt, zoals vliegtuigen of andere vervoermiddelen, accommodaties en liften.
 3. Opdíefiets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
 4. Tenzij sprake is van de tweede volzin van dit artikel, kan Opdíefiets zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer, niet uitsluiten of beperken. Voor zover Opdíefiets aansprakelijk gehouden kan worden voor door de deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.


Artikel 10 Verplichtingen van de deelnemer

 1. Deelname aan de in de overeenkomst genoemde activiteit geschiedt voor de deelnemer altijd voor eigen risico. De deelnemer geeft door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden aan op de hoogte te zijn van het risico dat het mountainbiken met zich mee brengt. De deelnemer accepteert dit risico en neemt willens en wetens deel aan de door Opdíefiets georganiseerde clinic, reis of andere activiteit.
 2. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de clinic of reis van Opdíefiets, haar instructeurs of reisleiding op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.
 3. De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een clinic of reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Opdíefiets, haar instructeurs of de reisleiding van (voortzetting van) de clinic or reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 4. De instructeur of reisleiding heeft tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname van een clinic of reis uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de clinic of reis bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de reisleider, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming van de instructeur, reisleiding of gids, ondernemen van activiteiten in het terrein. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.
 5. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Opdíefiets ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie.
 6. In het geval van een reis dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of indien anders aangegeven, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de deelnemer tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de deelnemer. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
 7. De verplichting van Opdíefiets om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.
 8. Bij inschrijving of aanmelding voor een clinic of reis wordt door Opdíefiets aan de deelnemer gevraagd alle voor de clinic of reis relevante medische informatie aan Opdíefiets te verstrekken. Indien de deelnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt kan Opdíefiets niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade ontstaan door verstrekking of juist het niet verstrekken van deze informatie.
 9. De deelnemer is verplicht bij inschrijving of aanmelding voor een clinic of reis aan Opdíefiets gegevens te verstrekken van een persoon welke in geval van nood bereikbaar is en kan helpen bij een adequaat optreden om ieder risico voor de betreffende deelnemer zo laag mogelijk te houden. Het opgeven van de gegevens is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. Opdíefiets mag er zonder verdere controle vanuit gaan dat de verstrekte gegevens juist en bruikbaar zijn. De verplichting van Opdíefiets om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op juiste gegevens met betrekking tot een te bereiken persoon in geval van nood.


Artikel 11 BTW

 1. De reizen welke (grotendeels) plaats vinden in het buitenland zijn vrij van BTW op grond van de ‘Reisbureau regeling’ zoals bekend bij de Nederlandse Belastingdienst. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd zullen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.
 2. Op clinics gegeven in Nederland is het 21% BTW tarief van toepassing. Clinics gegeven in een afgesloten voor sport ingerichte accommodatie of terrein kunnen onder bepaalde omstandigheden vallen onder het 6% BTW tarief. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd zullen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.


Artikel 12 Klachten

 1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de instructeur of reisleiding en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen instructeur of reisleiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient u op de eerstvolgende mogelijkheid, tijdens kantooruren contact op te nemen met Opdíefiets op telefoonnummer 0622124364. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de clinic of reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.
 2. Op de (reis)overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.


Disclaimer
Deze disclaimer heeft betrekking op www.opdiefiets.nu inclusief al haar onderliggende pagina’s.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Opdíefiets. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Opdíefiets en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdíefiets, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Copyright © 2024 – Opdíefiets